ประเภท : โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ...

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกอาหารและโภชนาการ วันที่ 10... [อ่าน : 455 ครั้ง]