แนวทางการประกอบอาชีพ

1.ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

2.ครูสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

3.ฟรีแลนรับจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่

4.ประกอบอาชีพพนักงานโรงแรม

5.ช่างจัดดอกไม้ในร้านดอกไม้และห้องดอกไม้ของโรงแรม