ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ

    1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโคมแขวน ประเภท สิ่งประดิษฐ์ งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา หน่วยงานที่จัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัน เดือน ปี ๗ มี.ค. ๒๕๕๕ สถานที่ พุทธมณฑล

    2.รางวัลชมเชย ประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ” ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วัน เดือน ปี ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

     3.รางวัลสร้างสรรค์ การประกวดพานพุ่มบุปผชาติงามพิลาศ น้อมถวาย ๘๐ พรรษามหาราชินี หน่วยงานที่จัด ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วัน เดือน ปี ๕ ก.ย. ๒๕๕๕ สถานที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

     4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประกวดกระเช้ามาลีวิจิตร ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ” ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วัน เดือน ปี ๒ ส.ค. ๒๕๕๖ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

      5.รางวัลชมเชย ประกวดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ” ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วัน เดือน ปี ๒ ส.ค. ๒๕๕๖ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

      6.รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยงานที่จัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัน เดือน ปี ๗ ก.พ. ๒๕๕๗ สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

       7.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หน่วยงานที่จัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัน เดือน ปี ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

        8.รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หน่วยงานที่จัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัน เดือน ปี ๖ ก.พ. ๒๕๕๘ สถานที่ จังหวัดหนองคาย

         9.รางวัลชมเชย การประกวด วิจิตรตระการบายศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ” ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วัน เดือน ปี ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

          10.รางวัลชมเชย ประกวดการแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ ๑๙ ณ โรงแรม GRAND MERCURE BANGKOK FORTUNE หน่วยงานที่จัด โรงแรม GRAND MERCURE BANGKOK FORTUNE วัน เดือน ปี ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙   สถานที่โรงแรม GRAND MERCURE BANGKOK FORTUNE              

           11.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน่วยงานที่จัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัน เดือน ปี ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

            12.รางวัลชมเชย ประกวดการแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ ๑๙ ณ โรงแรม GRAND MERCURE BANGKOK FORTUNE หน่วยงานที่จัด โรงแรม GRAND MERCURE BANGKOK FORTUNE วัน เดือน ปี ๔ ส.ค. ๒๕๖๐   สถานที่โรงแรม GRAND MERCURE BANGKOK FORTUNE