วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

    ผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ คหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสร้างงานนวัตกรรมที่ทันสมัยและเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ

พันธกิจ

    1.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านคหกรรม

    2.เน้นการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย

    3.พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม